เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ SIRIO SIRT320 in

เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ Side slip tester This unit consists of a measurement plate and a relaxation plate and ensures quick control of wheel alignment to determine any need for a more precise checkup on electronic wheel alignment equipment.

SIRIO SIRT320IN

เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ

Side slip tester
This unit consists of a measurement plate and a relaxation plate and ensures quick control of wheel alignment to determine any need for a more precise checkup on electronic wheel alignment equipment.
This drive-over test determines the side slip of the wheel, by which is meant the side movement compared to an ideal straight course over a distance of 1 km.
The purpose of the relaxation plate is to release any side forces already acting on the wheels, thereby ensuring the reliability and reproducibility of results.

ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT102P4F และเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT320 IN สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ โดยใช้ชุดควบคุม (Control Unit) แบบ SIRT009/4SE ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

"ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้"​

การดำเนินการติดตั้งที่ผ่านมา

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา