เครื่องตรวจวัด
ก๊าซรั่ว
AZ 7201

ตรวจเช็คก๊าซ Methan, Propane และก๊าซติดไฟ ตรวจหารอยรั่วได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะทำการ Calibrate อัตโนมัติ เครื่องทำการปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ใช้เวลา Warm up 60 วินาที ตอบสนองการตรวจวัดน้อยกว่า 10 วินาที มีช่วงการวัดแสดงผลเป็นแสงสว่างจาก LED 5 ช่วง มีความยาวของ Probe ที่โค้งงอได้ยาว 440 มม. และมีโหมดเก็บเสียง

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detector) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถชนิด AZ แบบ 7201 และแบบ 7291 ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

ตามหนังสือออกโดยสำนักวิศวกรรมยานยนต์ส่วนมาตรฐานการตรวจสาภพรถ กรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0418.6/6523 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่องให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด

ตามที่บริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ได้ให้กรมการขนส่งทาบกพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detector) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถชนิด AZ แบบ 7201 และแบบ 7291โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

กรมการขนส่งทางบกพิจาณณาแล้วเห็นชอบให้ใช้เครื่องวัดก๊าซรั่วชนิดและแบบดังกล่าวใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

j.A. Auto Group co., ltd.

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา