บริการให้คำปรึกษาการจัดตั้ง ตรอ.

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากมีธุรกิจของตนเอง ต้องการเปิดสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ไม่ว่าจะเป็นการเปิด ตรอ.อย่งเดียว หรือประกอบธุรกิจอื่น เช่น อู่ซ่อมรถและต้องการเปิดบริการเสริม วันนี้ฝันของท่านจะเป็นจริง 

บริษัท J.A. Auto Group ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารจนถึงการเปิดให้บริการตรวจสภาพรถที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือกฎหมายอื่นของกรมการขนส่งทางบก ทำให้ท่านสามารถมีธุรกิจการเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว

ก่อสร้าง

การวางแผนก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ตามแบบแปลน
ตามที่กรมการขนส่งกำหนด

อุปกรณ์-เครื่องมือ

จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องมือตรวจสภาพรถที่ใช้สำหรับสถานตรวจสภาพรถยนต์ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกรมการขนส่งทางบก

ขออนุญาต

ขั้นตอนการดำเนินการ และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) กับกรมการขนส่งทางบก

"เชื่อมั่นให้ J.a. auto group เป็นที่ปรึกษา"

การก่อสร้าง ตรอ.

การวางแผนก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กรมการขนส่งกำหนด การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพรถ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย ตรอ. กล้องวงจรปิด เครื่องทดสอบระบบเบรกและล้อ และส่วนสำนักงาน

เครื่องมือตรวจสภาพรถ

จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับสถานตรวจสภาพรถ พร้อมหนังสือรับรองฯ จากกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนแนะนำวิธี-ขั้นตอนการให้บริการตรวจสภาพรถแก่ลูกค้าเพื่อออกใบรับรองให้ลูกค้านำไปเสียภาษีประจำปี

การขออนุญาตจัดตั้ง ตรอ.

การเตรียมเอกสาร การเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้ง ตรอ. และการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง ตรอ. กับกรมการขนส่งทางบก และขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสถานตรวจสภาพรถในครั้งต่อไป

ตัวอย่างแบบแปลนบ่อ SIRIO

ตัวอย่างแบบแปลนบ่อสำหรับวางเครื่องทดสอบเบรกและศูนย์ล้อของ SIRIO ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนจัดเตรียมพื้นที่อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร 

ตัวอย่างสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ภาษา