เครื่องวัดระดับเสียง
DIGICON DS-42
Sound Level Meter

ข้อมูลทางเทคนิค:

– จอ LCD 5 หลัก ขนาดจอ 52×32 มม. แสดงพร้อมหน่วยการวัด

– วัด dB (A&C Frequency Weighting), Time Weighting (Fast, Slow), คงค่าข้อมูลที่วัดได้บนจอแสดงผล, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด, คงค่าสูงสุดม Output AC, Output RS232

– อ่านการวัด 30 ∼ 130dB/ ความละเอียด : 0.1 dB

– ความถี่ 31.5 ∼ 8,000 Hz

– สามารถเลือกย่านแบบอัตโนมัติ : 30 ∼ 130dB และสามารถเลือกย่านเองโดยผู้ใช้งาน : 3 ย่าน, 30 ∼ 80dB, 50 ∼ 100dB, 80 ∼ 130dB, 50dB ในแต่ละขั้นพร้อมด้วยการแสดงเมื่อเกินย่าน หรือต่ำกว่าย่าน

– ไมโครโฟน Electric condenser microphone ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม. (0.5 นิ้ว)

– ลักษณะของ Weighting A & C

– Time Weighting (Fast & Slow) Fast-t = 200 ms, Slow-t = 500 ms ย่าน “Fast” จะถูกจำลองเป็นเวลาตอบสนองของการได้ยินของมนุษย์ ย่าน “Slow” จะง่ายต่อการได้รับค่าเฉลี่ยของระดับเสียกงารสั่น ย่านการตอบสนอง “Fast” & “Slow” ถูกออกแบบให้ตรงกับข้อกำหนดของ IEC 651 type 2

– B&K (Bruel & kjaer), เครื่องเปรียบเทียบมิเตอร์วัดระดับเสียง

– สัญญาณ Output AC:AC 0.5 Vrms และในแต่ละขั้นของย่านที่เลือก Output Impedance 600 ohm Output RS232

– ขั้วต่อ Output สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ RS232, ใช้การเชื่อมต่อทางแสง และขั้ว Output AC ซ็อคเก็ตไมโครโฟนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.

– สามารถปรับ VR ด้วยไขควงจากภายนอกให้ได้ระดับ 94 dB

– อุณหภูมิขณะใช้งาน 0∼50ºC / ความชื้นขณะใช้งานน้อยกว่า 80% RH.

– ใช้แบตเตอรี่ 9 VDC 006P, MN 1604 (PP3) หรือเทียบเท่า

– กินกระแสไฟประมาณ 6 mA DC

– ขนาด 268x68x29 มม. (กxสxน) น้ำหนักประมาณ 285 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

– อุปกรณ์มาตรฐาน แบตเตอรี่, คู่มือากรใช้งานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 1ชุด, กระเป๋าใส่เครื่อง

ได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก
DIGICON DS-42

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0418.6/7571 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งความประสงค์ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด DIGICON แบบ DS-42 โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดระดับเสียงและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวัดระดับเสียง DIGICON DS-42 ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา