เครื่องวัดระดับเสียง
TES 1352H Programmable Sound Level Meter

ได้มาตรฐาน IEC 61672 Type 2 โดยผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

คุณลักษณะของเครื่องวัดระดับเสียง

– แสดงค่าระดับเสียงได้ตั้งแต่ 30-130 db (A)

– ค่าความละเอียดในการอ่าน 0.1 db (A)

– แสดงและบันทึกค่าของเสียงสูงสุดได้ โดยบันทึกข้อมูลได้ถึง 32,000 ข้อมูล

– ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์เป็นตัวเลข Digital

– แสดง Weight Network แบบ A และ C

– แสดง Dynamic Characteristic แบบ Fast และ Slow

– ช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล (Digital) และอนาล็อก (Analog)

– แหล่งจ่ายไฟ 4×1.5 IEC R6P (SIZE AA) External power source : DC 5v-12v

– ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 72 x 265 x 36 มิลลิเมตร

– อุณหภูมิใช้งาน -10 ํC ถึง +50 ํC 

– น้ำหนัก 380 กรัม

ได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก
TES-1352H

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ 88 0418.6/6052 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด TES แบบ 1352H โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดระดับเสียงและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวัดระดับเสียง TES-1352H ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา