เครื่องวัดก๊าซ HC
KOENG KEG-200

J.A. AUTO GROUP CO.,LTD.

มาตรฐาน OIML R99 Class 1 ISO 9001 : 2008 ระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด (NDIR)

การวัดและแสดงค่าปริมาณก๊าซ CO 0-10% โดยปริมาตร ค่าความละเอียดปริมาณก๊าซ CO 0.01 โดยปริมาตร

วัดและแสดงค่าปริมาณก๊าซ HC 0-15,000% ส่วนในล้านส่วน ค่าความละเอียดปริมาณก๊าซ HC 1 ส่วนในล้านส่วน

ขับไล่ก๊าซไอเสียอัตโนมัติ แสดงผลแบบตัวเลข (Digital) CO: 4 หลัก และ HC: 5 หลัก ช่องสัญญาณออก (Output) RS-232C ใช้ไฟกระแสสลับ (AC) 220 โวลท์

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 298 x 420 x 180 มิลลิเมตร

น้ำหนัก 6.9 กก.

Infared multi-function
automotive gas analyzer

KEG-200/15000ppm

Portable (compact size, light weight)

Outstanding accuracy, stability and durability

Response time of less than 10 seconds

Stand-by for low power consumption when not in use

Automatic adjustment of warming up time (2-8 minutes)

Elegant and simple appearance

RS-232C Interface

According to ISO 393/OIML R99 Class 1

ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ตามหนังสือของกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0418.6/11198 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอใดห้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องิวเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด KOENG แบบ KEG-200/15,000 ppm โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบ 

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชนิดและแบบดังกล่าวใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา