เครื่องวัดควันดำ
OP-201

เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ที่ ISO 11614 และผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ระบบวัดความทึบแสงแบบใหม่ผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacimeter) ระยะตรวจวัดที่ความยาวของทางเดินแสง 430 มิลลิเมตร วัดค่าความทึบแสง 0.0-100.0% แสดงผลแบบตัวเลข มีความละเอียดในการแสดงผล 0.1% ช่องสัญญาณออก (Output) RS232 ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวลท์ ความถี่ 50/60 Hz. 

ขนาดเครื่อง (รวมขาตั้ง) (กว้างxยาวxสูง) 220(235) x 450 x 260(440) มิลลิเมตร น้ำหนักเครื่อง 7 กก.

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวัดควันดำ (Smoke Meter) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถชนิด KOENG แบบ OP-201 ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

ตามหนังสือออกโดยสำนักวิศวกรรมยานยนต์ส่วนมาตรฐานการตรวจสาภพรถ กรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0418.6/8506 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด

ตามที่บริษัท เจ.เอ. ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ได้ให้กรมการขนส่งทาบกพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องวัดควันดำ (Smoke Meter) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถชนิด KOENG แบบ OP-201 โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

กรมการขนส่งทางบกพิจาณณาแล้วเห็นชอบให้ใช้เครื่องวัดควันดำชนิดและแบบดังกล่าวใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

j.A. Auto Group co., ltd.

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา